Signet Christian School is Open Today – Monday Nov. 11.

Remembrance Day Poppy Photo – courtesy of britishlegion.org.uk